Štatút BFT 2022

Štatút BFT 2022

Štatút súťaže s názvom Best Fashion Talent (ďalej aj len „štatút“) Preambula Tento štatút súťaže s názvom „Best Fashion Talent“ (ďalej aj len ako „súťaž“) upravuje pravidlá tejto súťaže o titul Najlepší módny talent a s ním súvisiaceho podporného programu a určuje podmienky jej riadneho priebehu. Best Fashion Talent (BFT), alebo „ Najlepší módny talent “ je ocenenie udeľované raz za 1 rok organizáciami Slovak Fashion Council (ďalej len SFC) a Fashion LIVE! (ďalej len FL!). Titul získava absolvent odborného štúdia v oblasti odevného dizajnu (viac informácií ďalej), ktorý presvedčí odbornú porotu svojou tvorbou, kolekciami, prácou s princípmi udržateľnosti a odhodlaním naštartovať svoju kariéru módneho dizajnéra. Ocenenie BFT nie je len titul. Je to najmä podporný program, ktorý mladému návrhárovi pomáha nasmerovať svoju tvorbu a prináša mu príležitosti sa rozvíjať. Výsledkom je ucelená módna kolekcia s rukopisom autora s možnosťou prezentácie doma aj v zahraničí a tiež príležitosti svoje modely predávať. Víťaz absolvuje cyklus módnej sezóny s podporou profesionálov z módnej praxe. SFC a FL! ušije víťazovi program ocenenia na mieru, čo prináša dlhodobý efekt na budúcu kariéru návrhára. Cieľom súťaže je: Podpora talentovaných absolventov módneho dizajnu Doplnenie vzdelania aj praxe absolventa Uľahčenie naštartovania kariéry mladého dizajnéra Prezentácia kvalitných výstupov víťaza Finančná podpora víťaza Koučing a podpora v ďalšej sezóne na trhu Podpora komerčného uplatnenia víťaza Podpora módneho dizajnéra v medzinárodnom prostredí Zviditeľnenie slovenského módneho dizajnu u nás aj v zahraničí Rozvoj módneho sektora na Slovensku Mapovanie a prezentácia úrovne mladého módneho dizajnu na Slovensku A. Organizátori súťaže Organizátor podujatia Fashion LIVE!, ktorým je občianske združenie MÓLO o.z., Medená 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v registry občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-4332, IČO: 42359503. Kontaktnou osobou je Mgr. Zora Husarčíková, výkonná riaditeľka Fashion LIVE!, zora@bratislavafashion.live Nezisková organizácia Slovak Fashion Council o.z., Pánska 17, 811 01, Bratislava, zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-38433 , IČO: 42256844. Kontaktnou osobou organizátora je Mgr. Zuzana Bobiková, výkonná riaditeľka SFC, zuzana.bobikova@slovakfashioncouncil.sk B. Predmet súťaže Predmetom súťaže je portfólio módneho dizajnéra a jeho motivácia a postoj voči budovaniu svojej kariéry v zmysle základných biznis princípov v módnom sektore so zreteľom na princípy udržateľnosti v módnom sektore. C. Podmienky účasti v súťaži Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je: absolvent/-ka strednej odbornej školy v oblasti odevného dizajnu s ukončenou maturitnou skúškou, absolvent/-ka magisterského alebo bakalárskeho štúdia slovenských škôl, dizajnér/-ka maximálne tri roky po ukončení štúdia slovenských škôl, slovenský/-á absolvent/-ka magisterského alebo bakalárskeho štúdia zahraničných škôl, slovenský/-á dizajnér/-ka maximálne tri roky po ukončení štúdia zahraničných škôl A zároveň ak táto fyzická osoba : a) dovŕšila 18 rokov veku a neprekročila 30. rok veku a je módnym dizajnérom b) prijme pozvanie zúčastniť sa súťaže a následne doručí v stanovenom termíne organizátorovi súťaže svoje portfólio v elektronickej verzii a vyplnený dotazník k súťaži c) poskytne organizátorovi svoje osobné údaje za účelom účasti v súťaži a d) súhlasí s podmienkami tejto súťaže, (ďalej aj „súťažiaci“). D. Harmonogram súťaže (1) Súťaž je časovo limitovaná (2) Harmonogram súťaže: jún - júl 2022 – zverejnenie súťaže formou Open Call a priame oslovenie súťažiacich, deadline na registráciu do súťaže je 6. 7. 2022 do 24:00 • 12. júl 2022 – zasadnutie odbornej poroty a osobné prezentácie súťažiacich, 30.september – 2.október 2022 - prezentácia semifinalistov na Fashion LIVE! 2. október 2022 – vyhlásenie výsledkov súťaže počas konania sa Fashion LIVE!, zverejnenie tlačovej správy o víťazovi. E. Pravidlá súťaže (1) Súťaž Best Fashion Talent je navrhnutá vo forme “Open Call” a zároveň aj "Na pozvanie/ Invitation". To znamená, že do súťaže sa môže zapojiť ktorokoľvek, kto spĺňa podmienky účasti, a zároveň organizátor po internej konzultácii s odbornými členmi poroty navrhne a priamo osloví potencionálnych súťažiacich, aby sa zapojili do tejto súťaže. (2) Každý oslovený potencionálny súťažiaci má právo do 5 dní od oslovenia vyjadriť svoje kladné alebo záporné rozhodnutie a vyjadriť tak svoju vôľu sa do súťaže zapojiť. (3) V prípade negatívnej odpovede nebude súťažiaci do súťaže zahrnutý. (4) V prípade prijatia pozvánky do súťaže je súťažiaci povinný dodať svoje portfólio, prípadne iný, dohodnutý materiál /napríklad kolekcia, časť kolekcie, video, fotografie a pod/, vyplnený dotazník a súhlas na spracúvanie osobných údajov najneskôr do 8.7.2022 na dohodnutú e-mailovú adresu. (5) Všetci nominovaní súťažiaci budú pozvaní na osobnú prezentáciu svojho portfólia dňa 12.7. 2022 do Slovenského Centra Dizajnu, do galérie Satelit v presne stanovenom časovom harmonograme v intervale medzi 10:00 - 15:00 (6) Prezentácia pred porotou sa bude skladať z 3 častí: - prezentácia portfólia - elektronicky a slovne - prezentácia súťažnej kolekcie na 3 modelkách a/alebo figurínach/ štendroch, či inak, podľa dohody s organizátorom - rozhovor s porotou na tému budúceho smerovania kariéry súťažiaceho (7) Porota ohodnotí na základe stanovených kritérií a následnej diskusie prezentované portfóliá a ich autorov a určí troch semifinalistov pre Best Fashion Talent 2022. (8) Semifinalisti budú prezentovaní na podujatí Fashion LIVE! formou catwalk show v rozsahu 5-8 modelov pre dizajnéra (8) Víťaz bude predstavený a vyhlásený na Fashion LIVE! po skončení catwalk show a následne mu bude odovzdané ocenenie. (9) Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, s udelením licencie na použitie návrhu najmä so spôsobom prezentácie a vystavenia a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. F. Určenie víťazov Víťaza súťaže určí odborná komisia. a) Všetky riadne doručené návrhy vyhodnotí odborná komisia zložená z odborníkov z oblasti dizajnu, biznisu, kreatívneho priemyslu a verejného života. b) Komisiu vyberá organizátor. c) Každý člen komisie vyhodnotí štyri kritériá pri každom návrhu bodovým hodnotením od 10 bodov (najviac) po 0 bodov. Následne organizátori spravíia poradie účastníkov podľa pridelených bodov. Komisia následne v spoločnej diskusii o finalistoch určí víťaza. V prípade, ak nedôjde k dohode, rozhodne o poradí podľa prezentovaných argumentov predseda poroty. c) Hodnotené kritéria sú: umelecká výpoveď a úroveň spracovania dizajnu (0 - 10 bodov) • odlíšiteľnosť a zrozumiteľnosť v tvorbe dizajnéra (0 - 10 bodov) sila motivácie a predpoklady pre biznisový úspech dizajnéra na trhu (0 - 10 bodov) zapracovanie princípov udržateľnosti v práci dizajnéra (0 - 10 bodov) d) Organizátori súťaže si vyhradzujú právo nevyhodnotiť na odporúčanie komisie žiadny z návrhov ako víťazný. G. Výhra Víťaz-laureát získa: 1. oprávnenie používať výraz a logo „Best Fashion Talent 2022“ vo svojich prezentačných aktivitách 2. finančnú odmenu 500,- Eur ako podporu na vytvorenie ďalšej kolekcie 3. fashion business mentoring od SFC a FL! na účely zabezpečenia úspešnej spolupráce na dohodnutých projektoch 4. spoluprácu s vybranám módnym magazínom 5. možnosť predaja kolekcie a prídavná prezentácia značky v design store SOM - online a offline 6. prezentácia dizajnéra a kolekcie na februárovom London Fashion Week 2023 v Londýne podľa vopred dohodnutých podmienok 7. celoročný mediálny monitoring postupu pri tvorbe i prezentácii dizajnéra 8. komunikácia o víťazovi v  médiách s partnermi SFC a FL! 9. nomináciu na Národnú cenu za dizajn v roku 2023 s úhradou poplatku v réžii SFC 10. prezentovať svoju tvorbu v sprievodnom programe výstavy Národnej ceny za dizajn v roku 2023 Laureát sa zaväzuje uvádzať v komunikácii o kolekcii vytvorenej touto výhrou logo súťaže Best Fashion Talent spolu s logom Slovak Fashion Council a Fashion LIVE!, prípadne slovný názov v tvare: „Supported by Best Fashion Talent by Slovak Fashion Council and Fashion LIVE!“. V akejkoľvek inej komunikácii je laureát oprávnený používať logo Best Fashion Talent. H. Porušenie podmienok súťaže Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. I. Osobné údaje (1) Organizátori súťaže spracúvajú osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a za podmienok definovaných v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom zabezpečenia realizácie súťaže na čas realizácie súťaže a následne za účelom archivácie diel. Údaje, ktoré sa od súťažiaceho vyžadujú ako podmienka jeho účasti na súťaži, alebo ako podmienka v prípade udelenia výhry, je súťažiaci povinný poskytnúť v zmysle jeho povinností pri účasti na súťaži podľa tohto štatútu. (2) Súťažiaci berie na vedomie, že vzhľadom na pravidlá súťaže uvedené v tomto štatúte súťaže vzniká organizátorom účasťou súťažiaceho v súťaži právo na spracúvanie jeho osobných údajov, vrátane možnosti ich zverejnenia, v rozsahu údajov - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu na doručovanie, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré sa výslovne vyžadujú od súťažiaceho v zmysle tohto štatútu súťaže ako povinnosť súťažiaceho, a ktoré súťažiaci v súlade s týmto štatútom poskytol organizátorovi ako prevádzkovateľovi spracúvania osobných údajov za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži, resp. odovzdania výhry, a to v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. (3) Súťažiaci udeľujú súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta pobytu (uvedením obce/mesta) a s vyhotovením, použitím a zverejnením fotografie a zvukovo-obrazového záznamu z procesu odovzdania výhry na www.slovakfashioncouncil.sk , https://www.bratislavafashion.live a na sociálnych sieťach ako aj s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch, a to v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťažiaci udeľuje organizátorovi právo vyhotoviť obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy (ďalej aj len ako „záznamy“) jeho osoby spojené s procesom odovzdania výhry, ako aj súhlas tieto záznamy použiť na teritoriálne neobmedzenom území akýmkoľvek známym spôsobom, najmä ich zverejnením a rozmnožovaním v tlačenej i elektronickej podobe bez obmedzenia, a to za akýmkoľvek účelom organizátora súťaže. J. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže Z účasti na súťaži sú vylúčení členovia komisie a členovia organizátora a osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). K. Zverejnenie štatútu súťaže Tento štatút súťaže ako aj prihláška budú zverejnené na webovej stránke www. slovakfashioncouncil.sk a https://www.bratislavafashion.live L. Osobitné ustanovenia (1) Organizátori si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút. (2) Organizátori súťaže si vyhradzujú pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou; organizátor vylúči súťažiaceho najmä v prípade ak zistí, že prihlásený návrh nie je návrh súťažiaceho. V Bratislave dňa 15. júna 2022