European Fashion Alliance - European Fashion Status

Je veľmi dôležité, aby sa do prieskumu zapojil aj slovenský módny priemysel, pretože aj na stave a potrebách nášho trhu v prieskume záleží. Prieskum „Status European Fashion"  je iniciatívou European Fashion Alliance.

Pozývame vás, aby ste sa zúčastnili dôležitého prieskumu „Stav európskej módy“. Ten je iniciatívou Európskej módnej aliancie (EFA), ktorej členom je aj Slovak Fashion Council. Prieskum je dostupný na webe European Fashion Alliance tu: https://www.europeanfashionalliance.org do 15. septembra 2023. Vyplňte ho, prosím, čím skôr, aby aj slovenský módny priemysel povedal čo najviac o svojich potrebách a výzvach.

Prieskum European Fashion Survey, vedený European Fashion Alliance vedie na Slovensku Slovak Fashion Council aj vďaka podpore Nadácie mesta Bratislavy vrámci programu Rozvoj kapacít organizácií 2023.

Prečo sa do prieskumu zapojiť?

Má veľký zmysel komunikovať naše slovenské lokálne potreby a výzvy, aby sa podporné programy Európskej únie nastavili v prospech aj menších trhov v EÚ, a aby možnosti na rozvoj boli reálne aj pre náš trh. Ak sa neozveme, tvorcovia politík budú pracovať len s údajmi z krajín, ktoré sa do prieskumu zapoja, čo by bolo krátkozraké.

Čo je cieľom prieskumu a od koho chceme počuť?

Cieľom prieskumu je vyzbierať údaje od európskych módnych spoločností, a to najmä malých a stredných podnikov a mikropodnikov, keďže 88 % európskych spoločností v textilnom a odevnom priemysle tvoria mikropodniky (menej ako 10 zamestnancov) a 11 % sú malé a stredné podniky. Našou hlavnou cieľovou skupinou sú európske módne značky a profesionáli (návrhári, predajcovia, výrobcovia, poradcovia atď.).

Ako sa na vyplnenie prieskumu pripraviť?

Odhadujeme, že vyplnenie dotazníka bude trvať približne 20 minút. Dotazník je v angličtine a má 57 otázok. Tie majú rôzne formy, väčšinou si vyberáte z ponúkaných možností. Prieskum je dostupný iba v anglickom jazyku, ale pripravili sme pre vás aj slovenský preklad pre lepšiu orientáciu a rovnako aj podporu pri samotnom vypĺňaní dotazníka. V prípade potreby nás teda neváhajte kontaktovať. Preklad posielame ako PDF tu v prílohe mailu. Účasť na prieskume je viazaná k špecifickej emailovej adrese a vaše vstupy bude potrebné vyplniť prostredníctvom linku priloženého nižšie. V prípade potreby podpory s prekladom vašich odpovedí sme vám k dispozícii.

Načo budú slúžiť získané údaje?

Zozbierané údaje budú spracované Európskou módnou alianciou s cieľom zmapovať súčasný stav módneho priemyslu v EÚ vo vzťahu k nadchádzajúcim požiadavkám Európskej komisie a Európskeho parlamentu s ohľadom na udržateľnosť, inovácie a technológie, ako aj vzdelávanie a výskum. Tieto údaje pomôžu Európskej módnej aliancii vyhodnotiť stav priemyslu a posilniť svoj prínos v oblasti politických odporúčaní a európskych programov. Prieskum dokáže napomôcť tomu, aby nové regulácie v našom sektore boli zavádzané s ohľadom na reálne požiadavky a v časových horizontoch, ktoré sa dajú zvládať. A aby aj financie na podporu a rozvoj v módnom segmente v EÚ smerovali tam, kde je to potrebné, a nie len tam, kde sa to môže zdať logické. 

 

Vašu účasť a čas si veľmi vážime! 

Dotazník na vyplnenie nájdete tu: https://www.europeanfashionalliance.org 

Znenie dotazníka v slovenskej verzii:

Európska módna aliancia – „Stav európskej módy“

1. Vitajte!

Pozývame vás, aby ste sa zúčastnili nášho prieskumu „Stav európskej módy“, ktorý je iniciatívou Európskej módnej aliancie (EFA). EFA je aliancia založená v roku 2022 a je novovytvorenou sieťou európskych módnych organizácií, propagačných inštitúcií, výskumných ústavov a klastrov, ktoré zastupujú a podporujú európske kreatívne a dizajnovo orientované módne podniky poháňané kolaboratívnym myslením a konaním a ktorých cieľom je posilniť prosperujúci európsky módny ekosystém. EFA je silnou úniou, ktorá obhajuje a urýchľuje prechod európskej módy k udržateľnejšej, inovatívnejšej, inkluzívnejšej a kreatívnejšej budúcnosti. Cieľom prieskumu je vyzbierať údaje od európskych módnych spoločností vrátane malých a stredných podnikov a mikropodnikov, keďže 88% európskych spoločností v textilnom a odevnom priemysle sú mikropodniky (menej ako 10 zamestnancov) a 11 % sú malé a stredné podniky. Našou hlavnou cieľovou skupinou sú európske módne značky a profesionáli v priemysle (návrhári, predajcovia, výrobcovia, poradcovia atď.). Odhadujeme, že vyplnenie 57 otázok bude trvať približne 20 minút. Zozbierané údaje budú spracované s cieľom zmapovať súčasný stav módneho priemyslu vo vzťahu k nadchádzajúcim požiadavkám európskej politiky udržateľnosti, inováciám a technológiám, ako aj vzdelávaniu a výskumu. Tieto údaje pomôžu Európskej módnej aliancii vyhodnotiť stav priemyslu a posilniť svoj prínos v oblasti politických odporúčaní a európskych programov. Vašu účasť v prieskume si veľmi vážime!

EURÓPSKA MÓDNA ALIANCIA

Európska módna aliancia – „Stav európskej módy“

 

2. 1. ČASŤ

* 2. Názov vašej organizácie (nepovinné)

Názov organizácie umožňuje, aby naša databáza mohla filtrovať viacero záznamov z jednej organizácie. Uisťujeme vás, že prieskum bude anonymný.

* 3. Ktorá z nasledujúcich možností popisuje vašu pracovnú pozíciu?

VSTUPNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA (ENTRY LEVEL)

MLADŠÍ ČLEN TÍMU

RIADITEĽ

PROJEKTOV¯ MANAŽÉR (NAPR. VEDENIE TÍMU)

VEDENIE (VEDÚCI ODDELENIA, VP)

V¯KONN¯ RIADITEĽ (PREZIDENT, ÚROVEŇ C)

NA TÚTO OTÁZKU NECHCEM ODPOVEDAŤ

Iné (uveďte)

* 4. VAŠA ORGANIZÁCIA JE...

módna značka

módny návrhár

predajca módy

výrobca

členská organizácia

vzdelávacia inštitúcia

Iné (uveďte)

* 5. VAŠE HLAVNÉ AKTIVITY SÚ SMEROVANÉ

NA...

Haute Couture a couture

High-end fashion

Stredný trh

Masový trh

Hodnotový trh

Ready-to-wear

Športové oblečenie

Obuv

Doplnky

Iné (popíšte)

* 6. POČET ZAMESTNANCOV

 (VYBERTE ZO ZOZNAMU)

menej ako10 zamestnancov

10-49 zamestnancov

50-100 zamestnancov

100-250 zamestnancov

viac ako 250 zamestnancov

viac ako 500 zamestnancov

viac ako 1000 zamestnancov

viac ako 10,000 zamestnancov

* 7. AKÝ JE VÁŠ ROČNÝ OBRAT? 

(VYBERTE ZO ZOZNAMU)

1-50,000 EUR

51,000-150,000 EUR

151,000-250,000 EUR

251,000-1,000,000 EUR

1,000,001-5,000,000 EUR

5,000,001-15,000,000 EUR

15,000,001-50,000,000 EUR

50,000,001-150,000,000 EUR

viac ako 150,000,000 EUR

* 8. KRAJINA:

 (VYBERTE ZO ZOZNAMU)

* 9. ROK ZALOŽENIA ORGANIZÁCIA: 

(VYBERTE ZO ZOZNAMU)

* 10. Čo pre vás znamená európska móda? Vyberte si prosím tri možnosti, ktoré považujete za najdôležitejšie.

 Štítok „Vyrobené v Európe“ 

Posilnenie postavenia mladých dizajnérov

Demokratizácia európskej módy pre všetkých

Viac investícií do zručností a remesiel

Plne transparentný priemysel

Priemysel založený na biodegradovateľných materiáloch

Inkluzívnejší módny priemysel (s osobitnou pozornosťou pre spotrebiteľov so špeciálnymi potrebami)

Rešpektovanie duševného vlastníctva

Založené na etickej a udržateľnej malosériovej výrobe

Priemysel založený na dopyte a nie (nadmernej) ponuke (model dodávateľského reťazca riadený dopytom)

Európska móda je prémiová móda

Líder v prelomovej móde

Iné (popíšte)

* 11. Aká je úroveň porozumenia udržateľných a obehových praktík vo vašej organizácii.

Veľmi nízka Priemerná Veľmi vysoká

* 12. Má vaša organizácia opatrenia alebo program zameraný na spoločenskú zodpovednosť?

(VYBERTE ZO ZOZNAMU)

Áno

Nie

* 13. Investuje vaša spoločnosť financie alebo ľudské zdroje do udržateľnosti? Ak áno, vyberte tri oblasti, do ktorých investujete najviac.

NIE

ÁNO, ZÍSKAVANIE INOVATÍVNYCH A ZODPOVEDNÝCH MATERIÁLOV

ÁNO, CERTIFIKÁCIE A ŠTÍTKY

ÁNO, PARTNERSTVO S DODÁVATEĽMI

ÁNO, KVALITA A TRVÁCNOSŤ V¯ROBKOV

ÁNO, BALENIE

ÁNO, KOMUNIKÁCIA V OBLASTI SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

ÁNO, KOMUNIKÁCIA V OBLASTI STAROSTLIVOSTI A OPRÁV

ÁNO, RECYKLOVATEĽNOSŤ A KONIEC ŽIVOTNOSTI

ÁNO, INÉ (popíšte)

* 14. ZVEREJNILA VAŠA ORGANIZÁCIA SVOJE ZÁVÄZKY V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI?

V súčasnosti nemáme žiadne záväzky v oblasti udržateľnosti

Nie sme zatiaľ v štádiu, aby sme svoje záväzky zverejnili

Nie, chceme si svoje záväzky ponechať interne

Áno, prostredníctvom manifestu

Áno, prostredníctvom tlačovej správy

Áno, pravidelne zverejňujeme svoje záväzky v oblasti udržateľnosti

Áno, každoročne podávame správy o našich emisiách skleníkových plynov

* 15. Koľko ľudí vo vašej organizácii pracuje priamo s konceptom udržateľnosti?

(VYBERTE ZO ZOZNAMU)

0

1

2-5

6-10

11 a viac

* 16. Ste v súčasnosti dostatočne vybavení alebo máte nástroj, aby ste svoju organizáciu pripravili na prechod k udržateľnejšiemu podnikaniu?

Nie

Áno, nástroj na riadenie životného cyklu produktu

Áno, nástroj na vysledovateľnosť

Áno, nástroj na hodnotenie životného cyklu

Áno, konzultanta/externú podporu

Áno, iné (popíšte)

* 17. Zaviedla vaša organizácia programy recyklácie alebo opätovného použitia s cieľom znížiť množstvo odpadu vznikajúceho vo vašom hodnotovom reťazci?

Áno

Nie

Ak áno, popíšte prosím svoj spôsob spracovania odpadu.

* 18. Aké opatrenia vaša organizácia využíva na predĺženie životnosti výrobkov?

Áno Nie

Služba opätovného použitia

Opravárenská služba

Služba spätného odberu

Recyklácia textilu

Redizajn a upcyklácia

Biologicky rozložiteľný organický textil

Žiadne

* 19. Ako spravujete nepredaný tovar?

Upcyklácia

Výpredaj

Likvidácia

Recyklácia

Opätovný predaj

Nič z uvedeného

Iné (popíšte)

* 20. V prípade, že ho ešte nemáte, plánujete vytvorenie programu na správu nepredaného tovaru v nasledujúcich dvoch rokoch?

Upcyklácia

Výpredaj

Likvidácia

Recyklácia

Opätovný predaj

Nič z uvedeného

Iné (popíšte)

* 21. Čo považujete za najväčšie výzvy pre vašu organizáciu v súvislosti s udržateľnosťou?

Očakávania spotrebiteľov: z hľadiska nákladov: pomer cena a kvalita

Očakávania spotrebiteľov: neustály vývoj a formovanie nákupného zážitku, vysoká volatilita dopytu, dostupnosť produktov (minimálna chybovosť z hľadiska objemu a sortimentu)

Očakávania spotrebiteľov: vysoká miera impulzívneho nakupovania, nízka predvídateľnosť

Získavanie zdrojov: spotrebitelia začínajú požadovať transparentnosť v dodávateľských reťazcoch

Získavanie zdrojov: spotrebitelia začínajú požadovať výrobky s menším dopadom

Klimatické zmeny: predstavujú reálne dlhodobé riziká pre existujúce obchodné modely (napr.: narušenie dodávateľského reťazca, extrémne výkyvy počasia, rastúce náklady na energiu)

Životné podmienky zvierat: charitatívnym a mimovládnym organizáciám sa podarilo zviditeľniť ich obavy a odhaliť spoločnosti, ktoré sa touto problematikou nezaoberajú

Kultúrne a sociálne: spotrebitelia začínajú požadovať etickejšie a transparentnejšie dodávateľské reťazce, najmä pokiaľ ide o pôvod výrobkov a pracovné podmienky

Transparentnosť: chýbajúce technologické kapacity na zabezpečenie transparentnosti Vproduktov, finančné kapacity, nedostatok zručností a zamestnancov, zložitosť parametrov transparentnosti

Globálne riziká: vojny, zemetrasenia, hospodárska kríza, zdravotná kríza, teroristické útoky, atď.

Iné (popíšte)

* 22. Aké sú najdôležitejšie aspekty sociálnej udržateľnosti, ktorými sa zaoberá vaša organizácia?

Podpísali sme Medzinárodnú dohodu

Mzdy na úrovni životného minima

Nákupné praktiky (ovplyvňujúce pracovné podmienky a istotu zamestnania)

Sloboda združovania

Nútená práca a otroctvo

Zdravotné a bezpečnostné normy

Zachovanie remesiel a zručností

Žiadne

* 23. Meriate vplyv vašej organizácie na sociálnu udržateľnosť?

Áno

Nie

* 24. Do akej miery ste oboznámení s európskymi nariadeniami?

Vôbec Minimálne Stredne Veľmi Úplne

Smernica o podávaní správ o trvalej udržateľnosti podniku

Daňový poriadok EÚ

Ekologické tvrdenia

Náležitá starostlivosť v oblasti trvalej udržateľnosti podniku

Nútená práca

* 25. Ktoré nariadenia sú pre vašu organizáciu najdôležitejšie?

Veľmi dôležité Dôležité Nie je dôležité

Smernica o podávaní správ o trvalej udržateľnosti podniku

Daňový poriadok EÚ

Ekologické tvrdenia

Náležitá starostlivosť v oblasti trvalej udržateľnosti podniku

Nútená práca

* 26. Ako dobre ste oboznámení s pripravovaným nariedením EÚ?

Environmentálna veda a výskum znečistenia (ESPR)

Digitálny pas výrobkov (súčasť ESPR)

* 27. Veríte v európsku certifikáciu štandardov?

Áno Nie

Zloženie materiálov

Zníženie množstva odpadu alebo jeho likvidácia

Digitálny pas

Znovu použitie

Iné

* 28. Aké sú vaše hlavné obavy v súvislosti s pripravovaným nariadením ESPR pre módne a textilné výrobky?

Trvácnosť

Znovu-použiteľnosť

Recyklovanie

Opraviteľnosť

Vlákno na vlákno

Zákaz zničenia nepredaných alebo vrátených výrobkov

Mikroplasty

* 29. Čo je pre vašu organizáciu najdôležitejším aspektom DPP (Digitálny pas výrobkov)?

Transparentnosť výrobného procesu a recyklovateľnosť

Štandardizované parametre

Zodpovednosť za nedodržiavanie predpisov

Marketingová hodnota a komerčné využitie

Iné (popíšte)

Žiadne z uvedených

* 30. Aké sú vaše najväčšie obavy v súvislosti s Digitálnym pasom výrobkov?

Zhromažďovanie údajov

Dôvernosť informácií

Technológia

Nekonečné regulácie

Iné (prosím popíšte)

Žiadne z uvedených

* 31. Aké sú podľa vás hlavné výzvy, ktorým čelia malé a stredné módne podniky v súvislosti s prechodom na udržateľnejšie a obehové modely?

(popíšte)

* 32. Využívate nejaké inovatívne riešenia na vysledovateľnosť vašich výrobkov?

Áno

Nie

* 33. Používate v súčasnosti niektoré inovatívne materiály?

Náhrady kože: Mylo, Jablkovú kožu, listovú kožu,

Vegeu – vínovú kožu, Hubovú kožu, Piňatex,

Kaktusovú kožu, Mangovú kožu, Biofabrikovanú kožu

Vlákna: žihľavové vlákno, pomarančové vlákno, banánové vlákno, celulózové vlákno (Spinnova)

Recyklované textílie: cirkulóza, Nu-cycl, recyklovaný polyester, Econyl

Tkaniny na biologickej báze: Kintra (biodegradovateľný polyester), Clarus (prírodné vlákna so zvýšenou odolnosťou vďaka patentovanej technológii), 

Parblex (bioplastový materiál vyrobený zo zemiakového odpadu),

tkaniny vyrobené z rias, lotosová tkanina, Woocoa

(vegánska vlna vyrobená z kokosu a konope),

AlgiKnit (výrobca ekologických obnoviteľných priadzí pre obehové hospodárstvo)

Uhlíkovo-negatívne materiály (aircarbon, lanzatech)

Polysyntetické materiály: Lyocell, Cupro, modal

Iné (popíšte)

Žiadne z uvedených

* 34. Máte komunikačnú stratégiu, ktorá prispieva k pozitívnej zmene povedomia a správania zákazníkov v oblasti módy?

Áno, máme robustnú stratégiu spojenú so zelenou politikou

Áno, máme stratégiu, ale naše priority sú nejasné

Nie, nemáme stratégiu, ale pracujeme na nej

Nie, nevidíme potrebu mať stratégiu

* 35. V ktorej oblasti vidíte v posledných rokoch zmenu správania zákazníkov?

Rodovo variabilná móda

Udržateľnosť

Nákupné skúsenosti: v kamennej predajni vs. online

Citlivejší na cenu

Online vyhľadávanie produktov

Vyššia spotreba tovaru z druhej ruky

Požičiavanie

Iné (prosím popíšte)

Žiadne z uvedených

* 36. Mala táto zmena vplyv na činnosť vašej organizácie?

Áno

Nie

* 37. Čo možno urobiť na medzinárodnej úrovni, aby sme podnietili informovanejšie rozhodnutia a konanie spotrebiteľov ?

(popíšte)

* 38. Ako vnímate celkový image módneho priemyslu z pohľadu vašej organizácie?

Veľmi dobre- módny priemysel je docenený tvorcami politík, priemyslom aj zákazníkmi

Dobre- módny priemysel je na dobrej ceste, ale musí sa pre tvorcov politík, priemysel a zákazníkov stať hodnotnejším

Skôr negatívne- módny priemysel nie je dostatočne docenený jednou alebo viacerými z týchto skupín (tvorcovia politík, zákazníci, priemysel)

Negatívne- módny priemysel má z viacerých dôvodov zlú reputáciu

Neutrálne

* 39. Ak ste v predchádzajúcej otázke vybrali jednu z negatívnych možností, čo je dôvodom vášho negatívneho vnímania?

(popíšte)

* 40. Čo by podľa vás mohlo priemyslu pomôcť zmeniť toto vnímanie na medzinárodnej úrovni?

(popíšte)

* 41. Pomohlo by označenie „Vyrobené v Európe“ znížiť uhlíkovú stopu módneho priemyslu v Európe?

Áno

Nie

* 42. Aká je vedomostná úroveň a porozumenie najnovších technologických inovácií vo vašej organizácii?

0-100 (100 je najvyššia úroveň)

* 43. Sú technológie/inovácie kľúčovým faktorom vo vašom obchodnom modely?

Áno

Nie

* 44. Čo je pre vás kľúčovým faktorom pretestovanie /implementáciu /investovanie do nových technológií?

Efektivita

Rýchlosť

Priekopnícky image

Zníženie nákladov

Udržateľnosť

Iné (popíšte)

Žiadne z uvedených

* 45. Aká technologická inovácia je alebo bola kľúčovým akcelerátorom pre vašu organizáciu?

(popíšte)

* 46. O ktorej technológii by ste chceli vedieť viac alebo zvažujete jej testovanie a implementáciu?

(popíšte)

* 47. Využíva vaša organizácia umelú inteligenciu alebo automatizované učenie pri navrhovaní procesov alebo práci s klientami?

Áno

Nie

* 48. Poznáte technológie Blockchain, Web3, NFT a Metaverse?

Áno

Nie

* 49. Chceli by ste sa o Blockchain, Web3, NFT a Metaverse dozvedieť viac?

Áno

Nie

* 50. Využíva vaša organizácia metaverse?

Áno

Nie

* 51. Ak je pre vás táto téme relevantná, aké možnosti by vašej organizácii mohli priniesť Web3/Digitálna móda a ktoré by ste mali záujem implementovať?

(popíšte)

* 52. Existuje v Európe dostatočný prístup k výrobe v oblasti módy a ochrane príslušných remeselných zručností?

Áno

Nie

* 53. Chýbajú vašej organizácii konkrétne zručnosti, ktoré by ste mohli nadobudnúť pomocou školiacich programov?

Nie, pretože (popíšte)

Áno. Aké to sú? (popíšte)

* 54. Poskytujete v súčasnosti v rámci svojej organizácie školenia pre svojich zamestnancov v nasledujúcich oblastiach?

Udržateľné postupy

Inovácie

Zelená politika a legislatíva

Rozmanitosť a inklúzia

Blahobyt

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie

Digitálna stratégia

Image a komunikácia

Iné (popíšte)

Žiadne z uvedených

* 55. Uveďte tri zručnosti alebo znalostné atribúty, v ktorých by ste chceli, aby sa vaši budúci zamestnanci zaškolili?

1.

2.

3.

* 56. Spolupracovali ste niekedy na vývoji výrobkov alebo služieb so vzdelávacími alebo výskumnými ústavmi?

Áno

Nie

* 57. Máte v pláne alebo chceli by ste pri svojom obchodnom rozvoji spolupracovať so vzdelávacími alebo výskumnými ústavmi?

Áno

Nie

4. ZÁVEREČNÁ OTÁZKA

58. Aké sú vaše očakávania od organizácie ako European Fashion Alliance v súvislosti s činnosťou a tvorbou politiky?